Happy Go Lucky Interactie Training

Groeien doe je samen!
En samen betekent in de kinderopvang: kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers. Nu zijn opvoedingskwesties niet de makkelijkste issues, het raakt inzichten, normen en waarden. Het bewust zijn van en bespreekbaar maken van wensen, verlangens, irritaties en frustraties is een vak apart. Dat vak leren we bij Happy go Lucky Interactie. Daarom is Happy Go Lucky een gemeenschappelijke training voor professionele opvoeders en ouders, omdat ieder kind gebaat is bij volwassenen die op één doordachte lijn zitten. Na afloop van de training is de cursist bewust van de kracht van communicatie op het interactieproces tussen ouders, medewerkers en kinderen. De cursist stelt zich verbindend - zonder macht of dwang - op en weet met respect te overbruggen naar de andere partij. Dit opdat de andere partij “het punt” ziet dat gemaakt wordt en vanuit begrip voor de wensen van de ander tracht mee te bewegen en te handelen. Het gaat om het inzicht dat hier sprake van wederzijds leer- en groeiproces. En dat een kind zich sociaal in een groep anders gedraagt, dan thuis met alle Egoaandacht

Happy go Lucky heeft het welbevinden van kinderen voor ogen en daarmee geoliede communicatieprocessen tussen pedagogisch medewerkers en ouders! Ten bate van de samenwerking met de ouders en op de groep wordt helder denken, handelen en communiceren bevorderd.

De training vindt plaats in een periode van 8 weken, met een groepsbijeenkomst om de 14 dagen van 3 uur en huiswerkopdrachten (belasting ongeveer 3 uur per 2 weken).

dagdeel 1:
Unfreeze - wat is het effect van mijn communicatie op de ander?
Leerdoelen:

 1. Verschil tussen communicatie op inhoud- en betrekkingenniveau inzien.
 2. Iedereen neemt zijn OMA mee [Overtuigingen, Meningen en Aannames]. De invloed van aannames, gedachtetreinen, emoties, ervaringen op de dagelijkse communicatie. Dit vanuit perspectief van zowel de pedagogisch medewerkers als die van de ouders.
 3. “Is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me”. Wat is het effect van escalatie en de-escalatie in een dynamisch communicatieproces? Het voorkomen van spanning in een relatie, op de groep, met de Ander[en].

dagdeel 2:
Change - hoe verbindend en open te communiceren?
Leerdoelen:
 1. Verschil tussen communicatie op inhoud- en betrekkingenniveau ervaren. Medewerkers onderling, ouders onderling en tussen medewerkers en ouders.
 2. Verschil ervaren tussen “beladen” en “verbindende” communicatie. Medewerkers onderling, ouders onderling en tussen medewerkers en ouders.
 3. “The teacher comes when the soul is ready, not the Ego”. Vertrekpunt van handelen is dat verandering begint bij het Eigen Ego. Wij kunnen alleen onszelf veranderen, niet de ander.

dagdeel 3:
Refreeze - hoe verbindend communiceren te internaliseren en te ritualiseren?
Leerdoelen:
 1. Inzicht in de “pressure cooker”. Verschil tussen “beladen” en “verbindende” communicatie in dynamische situaties die aanzetten tot het verliezen van geduld en nuance.
 2. Inzicht in het verschil tussen negatieve en positieve uitgangspunten bij communiceren. Medewerkers onderling, ouders onderling en tussen medewerkers en ouders.
 3. Inzicht in het ontspannende effect van rust en geconcentreerde ademhaling tijdens spanningsvolle situaties.
 4. Neerzetten van een verbindend en ontspannend maatwerk-ritueel voor ieder individu om spanningsvolle situaties te neutraliseren.

dagdeel 4:
Terugkom-sessie en evaluatie.
Leerdoelen:
 1. Inzicht in het resultaat van de rituelen.
 2. Vaardig in het hervormgeven van bestaande rituelen en introduceren van nieuwe.
 3. Stilstaan bij het doorlopen groepsproces.
  Het reflecteren vermogen van de deelnemers wordt gestimuleerd door:
  a. Zelfreflectie aan de hand van individuele vragenlijsten.
  b. Individuele reflectie bundelen tijdens inventarisatie opdrachten.
  c. Rollenspelen gebaseerd op de praktijk (inbreng trainers en deelnemers).
  d. Groepsreflectie op de rollenspelen, met een grote rol voor herkenning van de zijde van de medewerkers en die van ouders.
  e. Ervaren van het geleerde tijdens de huiswerkopdrachten en dit bespreken.
Het beklijven en in de praktijk toepassen van het geleerde is een essentieel doel van Happy Go Lucky! Willen veranderen komt door inzicht (dagdeel 1), ontdekken wat je anders kan doen is de eerste stap (dagdeel 2), maar het daadwerkelijk doen...daar blijft het vaak bij goede voornemens of een snelle start die met een sisser afloopt. De kunst is dus niet alleen zeggen te veranderen, maar ook doen! Wetenschappelijk is aangetoond dat nieuwe gewoonten enkel zijn te realiseren door ze te ritualiseren. Maak er een ritueel van met een duidelijke taak op een vast moment of een vaste plek en altijd dezelfde uitvoering. Deelnemers gaan hun persoonlijke rituelen vormgeven, uitvoeren en daarop reflecteren. Deze rituelen dragen bij aan het doel: betere samenwerking en verhoogd welbevinden tussen ouders en pedagogisch medewerkers.

Doelgroep:
Leidinggevende
Pedagogisch medewerker 0-4 jaar
Pedagogisch medewerker 4-13 jaar
Begeleider PM-er

Thema's
Veiligheid en welbevinden
"Als ze maar gelukkig zijn", hoor je ouders zeggen over hun kinderen. Voor de
kinderopvang geldt precies hetzelfde: het geluk op de groep en dat van ieder kind
is prioriteit nummer 1. De opleiding leert de deelnemers pragmatische en ook
eenvoudige technieken welke direct werken in de praktijk en in de hectiek van het
dagelijkse leven. Deze technieken zorgen voor een geluksgevoel en verhoogd
welbevinden bij zowel de volwassenen als bij het kind.

Samenwerking met de ouders
De gehele training heeft als doel de communicatie tussen ouders en pedagogisch
medewerkers en tussen pedagogisch medewerkers onderling verbindend te
maken. Met respect, vrij van belading van remmende emoties, overtuigingen,
meningen of aannames (bewust of onbewust) is de basis van een goede en in
praktijk werkende communicatie.
Om samenwerking met de ouders te verbeteren zijn juiste de korte momenten van
halen en brengen belangrijk. Praktisch zijn het piekmomenten in het dagritme van
een groep. Het gesprek met elkaar aan te gaan over de regels, de zorgtaken en het
welbevinden van het kind is iets anders dan rapporteren over eet- drink-stoelgangen
slaappatronen. Happy Go Lucky werkt aan een vertrouwensband en onderling
begrip voor verschil in inzicht.
Door te spelen met casuïstiek uit de praktijk ontdekken de deelnemers hoe je snel
een boodschap helder gezegd krijgt en zachtjes kan doen landen bij de ander.

Samenwerken in de groep
Wanneer werk je daadwerkelijk samen? Als je allemaal werkt aan hetzelfde doel!
En dat doel is het welbevinden van de kinderen, de klanten en de medewerkers.
Helderheid over de doelen en hoe iedereen erin staat wordt vaak vertroebeld door
verstopte boodschappen in de communicatie en interactie. Het zit ‘m vaak in de
‘tussenzinnen’.
Door de casuïstiek uit de praktijk ontdekken de deelnemers de gevoelslading van
verstopte boodschappen in de interactie. Met de aangeboden alternatieven kan
direct zuiver en open gecommuniceerd worden, waardoor de lucht klaart en de
communicatie en samenwerking kan verbeteren.

Opbouw opleiding
Onderdelen
Theorielessen 35% (44% theorieopdrachten, 56% anders)
Praktijklessen 45% (85% praktijkopdrachten, 15% anders)
Intervisie 10%
Supervisie 5%
E-Learning 5%
Werkvormen Individueel 52%
In groepen 22%
Klassikaal 26%

Settings Open inschrijving In-company

Opleidingsniveau (instapniveau) Niet van toepassing
Werkervaring Niet relevant

Beoogde leereffecten van de opleiding
Kennis:


Vaardigheden: Diploma/Certificering Certificaat:
Happy go Lucky interactie training
Het opgegeven eindniveau is een inschatting van de aanbieder van de opleiding. Uitsluitend het eindniveau van opleidingen met een CREBO/CROHO nummer zijn erkend door met ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

Bewaking voortgang en examinering
Voortgang: Er wordt gekeken naar actieve deelname en reflectie tijdens de bijeenkomsten. De individuele reflectie wordt vasgelegd middels vragenlijsten. De leervoortgang wordt bewaakt door het uitvoeren en bespreken van de huiswerkopdrachten. Door condensatie van het geleerde in rituelen.

Eindbeoordeling:
100% aanwezigheid (anders een inhaalopdracht voor het ontbrekende dagdeel). Beoordeling vindt plaats op het 4e dagdeel door enerzijds de trainers en anderzijds de groep op basis van de vormgeving, uitvoering en reflectie op de rituelen. Een eventuele herkansing is bespreekbaar met de cursist.

Studiebelasting en doorlooptijd
Studiebelastingsuren per deelnemer 20

Totale doorlooptijd
2 maanden

Kosten van de opleiding
Per deelnemer 340,00 euro incl. BTW.


Voorwaarden vanuit de aanbieder